Nhắn tin

Tìm chị Hồ thị Thu Hà

Bùi Thanh Thế, WA, USA

Cựu học sinh Trung Học Công Lập Tây Ninh 1956-1963 muốn tìm chị Hồ thị Thu Hà, em của Thầy Đồng (chị của Thu Vân) nhà ở gần quán Đồng Quê ngày trước. Xin liên lạc về thebui505@yahoo.com .

Comments Off on Tìm chị Hồ thị Thu Hà