Đồng Hương Trần Trọng Nhân (Văn Đàm Vàm Cỏ Đông)

Nhờ Anh Nhân liên lạc để mời các văn hữu Tây Ninh sau đây tham gia vào Văn Đàn Vàm Cỏ Đông:

Tâm Bền (butnhomgoidan@yahoo.com)
Nguyễn Hữu Của (CKSnguyen@yahoo.com)
Nguyên Bông (nguyenbong72@yahoo.com)
Lê Thị Hoài Niệm/Tuyết Lê (lethihoainiem@yahoo.com)
Trương Duy Cường (Truongduycuong37@yahoo.com)
Vũ Châu Sa (vuchausa@yahoo.com)
Nguyễn Hữu Nghĩa (tapchilangvan@yahoo.com)
Nguyễn thị Bé Bảy (bebeliem@aol.com)
Lê Thượng (lethuong2007@hotmail.com)
Vân vân…

 

This entry was posted in Nhắn tin. Bookmark the permalink.