Cáo Phó (Ông Trần Văn Sơn)

Gia đình chúng tôi kính báo tin bạn bè, thân hữu, gia quyến:

Em, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại chúng tôi:

Ông Trần Văn Sơn

Nhà Bình Luận Trần Bình Nam

Pháp danh Tâm Đạt

Sinh ngày 17 tháng 7 năm 1933 tại Huế, Việt Nam

Đã mãn phần ngày 11 tháng 3 năm 2016 tức ngày 3 tháng 2 Âm Lịch

tại San Diego, California.

Hưởng thọ 82 tuổi

Chương trình Tang lễ:
Thứ Sáu: 18 tháng 3, 2016
– 5:00 – 8:00 giờ tối: thăm viếng tại El Camino Memorial Park, 5600 Carroll Canyon
Road, San Diego, CA 92121
Thứ Bảy: 19 tháng 3, 2016
– 9:00 – 12:00 giờ trưa: thăm viếng tại El Camino Memorial Park
– 1:00 – 3:00 giờ chiều: cầu siêu, vài lời tiễn biệt của thân hữu và cảm tạ của gia đình
– 3:00 – 4:00 giờ chiều: di quan và lễ mai táng

TANG GIA ĐỒNG KHẨN BÁO
– Anh Trần Thanh Dương, vợ, các con và cháu. Việt Nam.
– Chị Trần Thị Lợi, các con và cháu. Việt Nam.
– Trưởng nam Trần Tâm Phương, vợ và con. Hoa Kỳ.
– Trưởng nữ Trần Thị Phương Tâm và chồng. Hoa Kỳ.
– Thứ nam Trần Tâm Cương, vợ và các con. Hoa Kỳ.
– Thứ nữ Trần Thị Phương Trâm, chồng và các con. Hoa Kỳ.
– Thứ nữ Trần Thị Phương Trân, chồng và các con. Hoa Kỳ.

Cáo Phó này thay thế thiệp báo tang. Xin miễn phúng điếu.

 

                                          TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

.

 

This entry was posted in Cáo phó-Phân ưu. Bookmark the permalink.