PHÂN ƯU (Nguyễn Quốc Hương)

phan uu

PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Cháu Nguyễn Quốc Hương

con của bạn

Tô Thị Tư

cựu học sinh/giáo chức Tây Ninh.

Đã mãn phần vào ngày 10 tháng 9, 2016

tại Tây Ninh

Hưởng dương 52 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng

bạn Tô Thị Tư và tang quyến.

Nguyện cầu hương hồn cháu Nguyễn Quốc Hương

được về an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

This entry was posted in Thông tin. Bookmark the permalink.