PHÂN ƯU – Đoàn Minh Răng

phan uuPHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Bạn Đoàn Minh Răng

Pháp danh Phổ Hội

cựu học sinh

Trung Học Công Lập Tây Ninh.

Đã mãn phần vào ngày 31 tháng 10, 2016

tại Seattle, Washington

Hưởng dương 67 tuổi.

Lễ Tưởng Niệm và Cầu Siêu 49 ngày

sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ sáng ngày 18/12/2016

tại chùa Liên Hoa

9561 Bixby Avenue

Garden Grove, CA 92841.

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Đoàn Minh Răng.

Nguyện cầu hương hồn bạn Đoàn Minh Răng

được sớm siêu thoát.

Một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

This entry was posted in Thông tin. Bookmark the permalink.