PHÂN ƯU – Cô Lý Thị Thanh Tuyền

PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa hay tin:

Lý Thị Thanh Tuyền

cựu học sinh

Cựu giáo chức Tây Ninh

            Đã mãn phần vào ngày 5 tháng 6, 2017

           tại Áo Quốc.

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh

Lý Thị Thanh Tuyền

được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

This entry was posted in Cáo phó-Phân ưu. Bookmark the permalink.