Cáo phó-Phân ưu

PHÂN ƯU CỐ THIẾU TÁ VÕ CÔNG DANH


PHÂN ƯU

                 nhận được tin buồn:

Cố Thiếu Tá Võ Công Danh

Tốt nghiệp Khóa 20 trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt,Việt Nam, phục vụ trong Binh Chủng Thiết Giáp, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Sinh ngày 28 tháng 5 năm 1944 tại Tây Ninh, Việt Nam

Đã tạ thế vào lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 22 tháng 3 năm 2019 nhằm ngày 16 tháng 2 năm Kỷ Hợi tại San Diego, Miền Nam California, Hoa Kỳ

                                Hưởng Thọ 76 tuổi

Các Thầy Cô & đồng môn Liên Trường Tây Ninh, đồng hương Tây Ninh Đồng Hương Hội và thân hữu xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Võ Công Danh, nhũ danh Nguyễn Thị Dậu cùng các cháu và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cố Thiếu Tá Võ Công Danh sớm được siêu thăng tịnh độ, về cõi Niết Bàn.

        Liên Trường Tây Ninh & Tây Ninh Đồng Hương Hội

                        Đồng Thành Kính Phân Ưu

Comments Off on PHÂN ƯU CỐ THIẾU TÁ VÕ CÔNG DANH