• Hội trưởng…:………………………………….ĐH Phạm Kim Đỉnh
  • Phó HT Nội vụ:……………………………….ĐH Nguyễn Văn Khậy
  • Phó HT Ngọai vụ:……………………………ĐH Trần Lê Phong
  • Phó HT Văn hóa & Xã hội:………………ĐH Vương Văn Ký
  • Thủ qũy:…………………………………………ĐH Nguyễn Kim Anh
  • Thơ ký:…………………………………………..ĐH Mai Hòa Đường
  • Thơ ký:…………………………………………..ĐH Thùy Dương
  • Cố vấn:…………………………………………..ĐH Lê Văn Ngộ
  • Cố vấn:…………………………………………..ĐH Nguyễn Thành Đởm
  • Cố vấn:…………………………………………..ĐH Lê Tấn Tài
  • Cố vấn:…………………………………………..ĐH Nguyễn Văn Thiệu