Ban Quản Trị Tây Ninh Đồng Hương Hội và Ban Biên Tập Đặc San Tây Ninh Mến Yêu chân thành tri ân quý vị mạnh thường quân, quý đồng hương và quý thân hữu đã tích cực hỗ trợ, ủng hộ tài chánh bằng hình thức niên liễm, picnic gây quỹ, và đóng góp hiện kim cho Quỹ của Hội và Đặc san được khả quan. Sau đây chúng tôi xin báo cáo tài chánh trong năm 2006.

I. Chi thâu cho Đặc San Tây Ninh Mến Yêu năm 2007

Phần thâu:
Tồn quỹ                                                                                 1,964.00
Thực thâu từ đồng hương, thân hữu và MTQ                3,750.00
Thu từ phát hành Đặc san 2007                                      7,525.00

Tổng cộng                                                                           $13,239.00

Phần chi:

Chi phí gửi báo                                                                        281.85
Tiền in báo                                                                             3,500.00
Nhà hàng                                                                                7,000.00
Hoa tươi                                                                                    165.00
Quà xổ số                                                                                  212.00
Trang trí                                                                                      38.00
Tem thư, photo                                                                           82.00
Chi phí tổ chức tiệc Tất niên                                                     234.00
Rửa hình                                                                                      11.60

Tổng cộng                                                                             $ 11,524.85

 Số tiền còn dư là:      $13,239.00 – $11,524.85=  $1,714.15        

Tồn quỹ đặc san TNMY là: Một ngàn bảy trăm mười bốn Úc kim và mười lăm xu.

 II Chi thâu cho quỹ TNĐHH năm 2007

Phần thâu

Tồn quỹ từ 2006                                                                      7,523.65
Thâu tiền ẩm thực từ buổi Picnic 2007                                   1,070.00
Niên liễm 2007                                                                          480.00

Tổng cộng                                                                               $ 9,073.65 

Phân chi:

Chúc mừng đám cưới $100×5                                                   500.00
Phân ưu đám tang $100×4                                                         400.00
Hoa phân ưu                                                                               310.00
Ủng hộ Hội Cao niên Ông Miêng                                              100.00
Photo, tem thơ                                                                            120.00
Chi picnic 2007                                                                          990.00
Gửi sách cho anh Thạch                                                                 5.85

Tổng cộng                                                                               $2,425.85

 Tồn quỹ TNĐHH năm 2007 :$ 9,073.65 – $2,425.65= $6,647.80
Tồn quỹ TNĐHH năm 2007 là: Sáu ngàn sáu trăm bốn mươi bảy đồng và tám mươi lăm xu.
Hội Trưởng                                                                 Thủ Quỹ
Phạm kim Đỉnh                                                          Nguyễn Tú Anh

(Ký tên)                                                 (Ký tên)