Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị mạnh thường quân, quý đồng hương và quý thân hữu đã nhiệt tình ủng hộ tài chánh để Ban Biên Tập có đủ phương tiện thực hiện Đặc San Tây Ninh Mến Yêu năm 2008.

THÂN HỮU ỦNG HỘ ĐẶC BIỆT

01. Ông bà Giáo sư Lương Minh Đáng                          2000
02. Ông bà Trần văn Đông                                                 100
03. Hội Cao Niên, Ông bà Nguyễn văn Miêng               100
04. Ông bà Tiến sĩ Nguyễn văn Bon                                  80
05. Ông bà Tiến sĩ Trương văn Quang                             100
06. Ông bà Tiến sĩ Huỳnh Long Vân                                 20
07. Ông bà Bác sĩ Nguyễn Thành Duyên                        100
08 .Ông bà Bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn                               50
09. Ông bà Nha sĩ Nguyễn Phú Lộc                                   20
10.Ông bà thi sĩ Vàm Cỏ Lê Thánh Sùng                          50
11. Ông bà thi sĩ Nhật Phương Lan Lê Phước Tạ              50
12. Một thân hữu ẩn danh                                                    30
13 Ông bà Lê Bá Bình                                                           20
14. Ông bà Bùi Ngọc Dũng                                                  20
15. Ông bà Nguyễn Trọng Do                                              50
16. Nhóm Bún Từ Thiện Sydney                                      100
17. Bà Trần thị Thanh                                                           50
18. Bà  Lê Ngọc Trâm                                                           20
19. Ông bà Phạm Khôn Rư & Cao thị Hòang Nga (QLD)  50
20. Ông bà Hùynh Hạnh Kim Hồng (QLD)                         50
21. Ông bà Lâm văn Năm (Canada)                                      20
22.Ông bà Trần MinhTrí                                                         50
23. Ông bà Nguyễn văn Sanh (Ch/T QGHC Úc Châu)      50
24. Ông bà Trần Đình Liểu                                                     10
25. Ông bà Trần Duy Khiêm                                                   20
26. Bà Ngô thị Thu Lan                                                           20
27. Bà Huỳnh thị Liểu                                                             20
28. Ông bà Vỏ văn Phước                                                       20
29. Bà Trần Ngọc Hạnh                                                          12
30. Ông bà Nguyễn Quang Long                                          30
31. Ông bà Lê Tiết Quì                                                           20

THÂN HỮU QUẢNG CÁO

01. All Villa Print                                                                 400
02. Triump Tours                                                                400
03. Tiệm vải Mỹ Hưng                                                        100
04. Trâm Anh Florist                                                            50
05. Nhà hàng Hải Âu                                                          100
06. Khởi SMASH REPAIR                                                100
07. BioDisc (Ông Hòang trọng Tài)                                 100
08. Nhà hàng Hòa Bình                                                     100

ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG CÁO

01. Nha sĩ Lê Lập Bin                                                         100
02. Garage Độc Lập                                                            100
03. Jane Unisex Design                                                     100
04. Nha sĩ Nguyễn khoa Nam                                          100
05. Dược sĩ Mai Hòang Bội Ngọc                                     200
06. Tiệm vàng Kim Thâu                                                   100

ĐỒNG HƯƠNG ỦNG HỘ

01. Ông bà Lê văn Ngộ                                                       100
02. Ông bà Nguyễn an Đồng                                               30
03. Ông bà Nguyễn văn Hưng                                             20
04. Bà Đặng hữu Trí                                                              50
05. Bà Lê thị Mai                                                                   20
06. Ông bà Lê ngọc Thành                                                   50
07. Ông bà Mai đăng Phủ                                                     30
08. Ông bà Khưu tấn Châu                                                   50
09. Ông bà Nguyễn hiền Phú                                               30
10. Ông bà Trần ngọc Thạch                                                 20
11. Ông bà Nguyễn văn Thiệu                                               50
12. Hiền tài Nguyễn văn Bán                                                20
13. Ông bà Mai công Minh                                                    50
14. Ông bà Liêng khắc Văn                                                    30
15. Ông bà Nguyễn ngọc Hải                                                 50
16. Bà Trương thị Bé                                                               50
17. Bà Lê thị Mãnh                                                                  20
18. Ông bà Nguyễn văn Khậy                                                40
19. Ông bà Nguyễn văn Chấn                                                50
20. Dược sĩ Nguyễn Lê Đan Chi                                            50
21. Ông bà Lê tấn Tài                                                               50
22. Ông bà Tạ thành Căng                                                      22
23. Ông bà Trịnh hữu Cho                                                      50
24. Ông bà Nguyễn văn Tài                                                    20
25. Ông bà Mai hòa Đường                                                    20
26. Ông bà Nguyễn thành Đởm                                            50
27. Ông bà Bác sĩ Nguyễn thành Danh                               100
28. Ông bà Phạm kim Đĩnh                                                     50
29. Cô Nguyễn thị Yến Trinh                                                   20
30. Ông bà Lâm thành Hổ                                                        30
31. Ông bà Vương văn Ký                                                         20
32. Ông bà Đặng đức Thắng                                                    20
33. Cô Đặng thu Hương                                                           20
34. Ông bà Phạm văn Giỏi                                                       20

TỔNG CỘNG                                                                $6,684.00

(Sáu ngàn sáu trăm tám mươi bốn Úc kim)