CHÚC suốt năm nay sống vạn an…

CHÚC nhau thịnh vượng lợi giàu sang.

CHÚC mau phát đạt ngành nghề nghiệp,

CHC mạnh tiến lên quý hội đoàn.

CHÚC Báo TÂY NINH thêm độc giả,

  CHÚC Ban Biên Tập khỏe tăng trang…

CHÚC XUÂN MẬU TÝ nhiều may mắn

CHÚC Thọ, An khang, Phước Lộc tràn.

Vàm Cỏ Lê Thánh Sùng – QLD

(Xóm Bông Trang – Trà Võ Tây Ninh)