Cơ cấu tổ chức

Nhiệm kỳ 2014 – 2016

Ban Điều Hành

Hội Trưởng:                            Ông Trần Minh Khiết

Phó Hội Trưởng Nội Vụ:        Ông Duy Văn

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ:    Ông Nguyễn Thành Hưng

     Cô Trương thị Vân Lan

Tổng Thư Ký:                           Ông Nguyễn Đăng Khích

Thủ Quỹ:                                   Bà Tô Mỹ Huệ

Ban Cố Vấn

                                     Ông Nguyễn Ngọc Dũ

                                     Ông Trần văn Sung

                                     Ông Trần Minh Quan

Ban Giám Sát

      Ông Nguyễn Hữu Tường

      Ông Minh Đức Nguyễn văn Phép

Ban xã Hội

       Bà Lisa Nguyễn