Cơ cấu tổ chức

Nhiệm kỳ 2016 – 2020

Ban Điều Hành

Hội Trưởng:                            Cô Trương thị Vân Lan

Phó Hội Trưởng Nội Vụ:        Ông Duy Văn

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ:    Ông Nguyễn Thành Hưng

     Ông Trần Minh Khiết

Tổng Thư Ký:                           Ông Nguyễn Đăng Khích

Thủ Quỹ:                                   Bà Tô Mỹ Huệ

Ban Cố Vấn

                                     Ông Nguyễn Ngọc Dũ

                                     Ông Trần văn Sung

                                     Ông Trần Minh Quan

Ban Giám Sát

      Ông Nguyễn Hữu Tường

      Ông Minh Đức Nguyễn văn Phép

Ban xã Hội

       Bà Lisa Nguyễn