Cơ Cấu Tổ Chức

Ban Tổ chức

Anh chị CHS Nguyễn Lý Sáng
Anh chị CHS Trần Anh Dũng
Anh chị CHS Lê Kim Thao
Anh chị CHS Nguyễn văn Cười
Anh chị CHS Tống Mỹ Liên
Anh chị CHS Lê văn Minh
Anh chị CHS Phạm Kim Dung
Anh chị CHS Phạm ngọc Lân
Cô Hồ thị Đậm
Anh chị CHS Ngô Thành Thảo