Đặc san Tây-Ninh Quê Tôi được ấn hành hàng năm nhằm mục đích tạo dựng mối dây liên lạc tương thân tương ái giữa các đồng hương Tây Ninh. Các sáng tác do quí đồng hương, thân hữu gởi đến được chọn đăng cũng không ngoài tinh thần  ấy. Tuy nhiên tác giả vẫn là người chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của mình.

Xin đa tạ.
Ban Thực hiện Đặc San TNQT