Cầu hôn là hôn nhau trên cầu

Đính hôn là hôn mà chẳng rời nhau

Thất hôn là hôn liền tù tì bảy phát

Hôn nhân là hôn người nào đó

Hôn thú là hôn con vật nào đó

Hôn thê là hôn vợ

Hôn phu là hôn chồng

Hôn ước là mơ được hôn người nào đó

Tân hôn là mới hôn xong

Tái hôn là hôn thêm cái nửa

Song hôn là hôn một lượt hai cái

Ly hôn là đang hôn nửa chừng bị xô ra….


Nguyễn văn Khậy

(Sưu tầm trên Internet)