Liên Lạc

Ban Điều Hành:

Ngô Thiện Đức
C/o Tòa Thánh Tây Ninh, Châu Đạo California
14072 Chestnut Street
Westminster, CA 92683

714 487-9764
thienduc00@yahoo.com

 Ban thực hiện ĐS-TNQT:

Phạm Ngọc Lân
14645 Seron Avenue
Irvine, CA 92606

714- 414- 9215
lanpham9@hotmail.com

Trần Việt Hải

viethai712@gmail.com

Lê Bình

nangtheky21@gmail.com

Ban phụ trách website:

Phạm Hồng Thái
408-335-3862
thaihpham@gmail.com