Hội Trưởng                                                ĐH Phạm Kim Đĩnh
Phó HT Nội vụ                                          ĐH Nguyễn Văn Khậy
Phó HT Ngọai vụ                                      ĐH Trần Lê Phong
Phó HT Văn Hóa & Xã Hội                    ĐH Vương Văn Ký
Thủ Qũy                                                     ĐH Nguyễn Kim Anh
Thơ Ký                                                       ĐH Mai Hòa Đường
Cố Vấn                                                       ĐH Nguyễn Thành Đơm
Cố Vấn                                                       ĐH Nguyễn Văn Chấn
Cố Vấn                                                       ĐH Lê Tấn Tài
Cố Vấn                                                       ĐH Nguyễn Văn Thiệu