Tây-Ninh Đồng Hương Hội – Úc Châu
44 Beatrice  St
Bass Hill – NSW – 2197 – Australia
Tel: 61 (2) 9755 1704

Emails:

Phạm Kim Đỉnh :        kimdpham@hotmail.com

Nguyễn thành Đởm : thoan41@tpg.com.au

Lê tấn Tài :                  T.Le@uws.edu.au

Nguyễn văn Thiệu:    vtnguyen28@htmail.com