• Nhắn tin

    Tìm thân nhân

    Trần Viết Thanh. Quê quán: Trực Nội – Trực Ninh – Nam Định – Việt Nam. Hiện đang sinh sống tại Quảng Ninh – Việt Nam. Muốn tìm ông Hoàng Châu, trước cư ngụ tại thành phố Thousand Oaks, California. Xin iên lạc: Email: tranvietthanhub@gmail.com.

    Comments Off on Tìm thân nhân